§ 1

Postanowienia początkowe

 1. Sklep internetowy The Card pod adresem www.thecard.pl jest prowadzony przez właściciela, Remigiusza Marcinkiewicza, pod firmą Finite State Solutions Remigiusz Marcinkiewicz. Firma jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ewidencji prowadzonej przez Ministra Rozwoju i finansów. Dane identyfikacyjne firmy: NIP 8992647802, REGON 382 506 195.

 2. Regulamin dotyczy wszystkich osób korzystających ze Sklepu.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub usunięcia części Regulaminu poprzez ogłoszenie zmian na stronie internetowej Sklepu.

 4. W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie ma Kodeks Cywilny i inne obowiązujące akty polskiego prawa.

§ 2

Terminy

 1. Klient – osoba nabywająca dobra w Sklepie, osoba fizyczna lub prawna

 2. Sprzedawca – osoba fizyczna, która ma  zdolność prawną i prowadzi działalność pod firmą Finite State Solutions Remigiusz Marcinkiewicz.

 3. Konsument - osoba fizyczna, która zawiera umowę ze Sprzedawcą poprzez nabycie dóbr w Sklepie z zamiarem użytku osobistego.

 4. Sklep – sklep internetowy pod adresem www.thecard.pl

 5. Umowa Sprzedaży -  umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem poprzez użycie Sklepu bez jednoczesnej fizycznej obecności Klienta i Sprzedawcy, z użyciem jednego lub więcej środków komunikacji elektronicznej w celu wymiany dóbr.

 6. Regulamin – ten dokument.

 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zgłoszone poprzez Formularz Zamówienia w Sklepie, z intencją zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 8. Konto –  konto Klienta w Sklepie. W ramach konta przechowywane są dane personalne Klienta oraz jego historia zamówień.

 9. Formularz Rejestracyjny – formularz potrzebny do stworzenia Konta w Sklepie.

 10. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz używany w Sklepie służący do składania zamówień. Formularz jest miejscem, w którym Klient potwierdza i wyraża zgodę na warunki Umowy Sprzedaży poprzez wybór produktów, metodę wysyłki oraz płatności.

 11. Produkt - rzecz dostępna w Sklepie, która może zostać przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

§ 3

Dane kontaktowe

 1. Adres pocztowy Sprzedawcy:

Finite State Solutions Remigiusz Marcinkiewicz

ul. Wolność 2A

01-018 Warszawa

 1. E-mail Sprzedawcy: thecard@thecard.pl

Numer telefonu: +48 609 020 253

Kontakt telefoniczny możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12-19.

 1. Adres PayPal Sprzedawcy: thecard@thecard.pl

 2. Dane konta bankowego:

Finite State Solutions Remigiusz Marcinkiewicz

49 1140 2004 0000 3902 7867 7421

ul. Wolność 2A

01-018 warszawa

(mBank S.A.)

§ 4

Część ogólna

 1. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za przerwy w funkcjonowaniu Sklepu wywołane nieuprawnionym działaniem osób trzecich lub siły wyższej.

 2. Ceny Produktów podane są w polskich złotych (PLN).

 3. Sklep może wyświetlać ceny w innych walutach niż polski złoty. Ceny te są obliczane na podstawie aktualnego średniego kursu wymiany walut.

 4. Cena ostateczna to łączna cena wybranych Produktów i kosztów wysyłki. Cena ostateczna jest wyświetlana w Sklepie i Klient zgadza się na nią poprzez złożenie zamówienia.

 5. Sprzedawca dołożył wszelkich starań by przedstawić wiernie Produkty. Niemniej jednak, Sprzedawca nie może zagwarantować, że kolory wyświetlane przez urządzenie Klienta są zgodne z prawdziwymi.

 6. Klient zgadza się na podanie aktualnych i kompletnych danych personalnych (w tym danych adresowych) dla wszystkich zamówień dokonywanych w Sklepie. Klient zgadza się na poniesienie kosztów nieodebranej lub zwróconej dostawy, która jest skutkiem podania niepełnych danych przez Klienta.

 7. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta gdy Sprzedawca potwierdzi zamówienie.

 8. Przygotowanie i obsługa zamówienia może zająć do trzech dni roboczych po zaksięgowaniu płatności.

 9. Płatność za zamówienie powinna być wykonana i zaksięgowana w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia. Klient może poprosić o przedłużenie tego terminu dla zamówień międzynarodowych.

 10. Czas dostawy prezentowany na stronach Sklepu jest przybliżony i oparty na szacunkach przedstawionych przez przewoźnika. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikłe z nierzetelności przewoźnika.

§ 5

Tworzenie Konta w Sklepie

 1. Aby utworzyć Konto w Sklepie, Klient wypełnia Formularz Rejestracyjny.  Dane potrzebne do utworzenia Konta to: imię, nazwisko, adres dostawy, adres mailowy, numer telefonu.

 2. Utworzenie, posiadanie i usunięcie Konta  są czynnościami darmowymi.

 3. Klient potrzebuje loginu i hasła aby zalogować się na swoje Konto. Klient nie powinien, pod żadnym pozorem, ujawniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.

§ 6

Płatność i wysyłka

 1. Kupujący może wybrać wysyłkę lub odbiór osobisty.

  1. Adres odbioru osobistego: Wolność 2A, 01-018 Warszawa

  2. Szczegółowy opis opcji dostawy znajduje się na stronie Sklepu.

  3. Wszystkie przesyłki są rejestrowane.

 2. Zamówienia zagraniczne wysyłane są do wszystkich krajów z wyjątkiem poniższych:

  1. Syria

  2. Indonezja

  3. Somalia

  4. Filipiny

  5. Nigeria

  6. Malezja

Zamówienie, w którym adres docelowy zlokalizowany jest na terenie jednego z wyżej wspomnianych krajów, będzie anulowane.

 1. Kupujący może dokonać platności przez Paypal, serwis Przelewy24 lub przelew bankowy.

§ 7

Prawo Konsumenta do zerwania Umowy Sprzedaży

 1. Klient, który jest Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

 2. Odstąpienie do umowy jest ważne jeżeli Klient wyśle towar z powrotem do Sprzedawcy w ciągu 7 dni od zgłoszenia odstąpienia do umowy.

 3. Klient może poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy poprzez oświadczenie dostarczone na piśmie poprzez e mail lub list dołączony do przesyłki zwrotnej.

 4. Skutki odstąpienia od umowy:

  1. Umowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta.

  2. Sprzedawca zwróci płatność (cenę produktów i przesyłki do Kupującego) w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki zwrotnej.

  3. Zwrot płatności będzie dokonany tą samą metodą co opłata za zamówienie wybrana przez Kupującego.

  4. Sprzedawca nie zwraca kosztów przesyłki zwrotnej.

  5. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości produktu wynikłe z niestarannego zabezpieczenia przesyłki zwrotnej.

§ 8

Reklamacje i gwarancje

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Produktu w stanie nowym i nieużywanym, bez żadnych wad.

 2. Jeżeli dostarczony Produkt będzie wadliwy, Klient ma prawo do zwrotu płatności albo wymiany na nowy Produkt. w przypadku wymiany, Sprzedawca ponosi koszt przesyłki.

 3. Reklamacja powinna być złożona na piśmie, e-mailem lub listownie.

 4. Ważna reklamacja musi zawierać krótki opis wady, datę jej zaobserwowania, dane kontaktowe Kupującego oraz preferowany sposób rozwiązania problemu (zwrot płatności lub wymianę).

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza reklamację rozpatrzoną pozytywnie.

 6. Klient ma prawo do rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą poza sądem. By skorzystać z tego prawa, Klient powinien założyć sprawę na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/